Przetargi - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności

Przetargi


Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Skarbek” w  Wałbrzychu, ul. Moniuszki 66I ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy:
 
A.   Na wyłonienie wykonawców do współpracy ze Spółdzielnią na okres 1-roku w następujących branżach:
1)  roboty ślusarsko-spawalnicze - wadium 1.000,00 zł
2)  roboty ogólnobudowlane (elewacyjne, murarsko - tynkarskie, malarskie, dekarsko - blacharskie) - wadium 1.000,00 zł
3)  roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne – wadium 1.000,00 zł
4)  roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne  wod-kan. c.o., cwu, gazowe + przeglądy gazowe wraz z usunięciem nieszczelności  - wadium 1.000,00 zł
5)  przegląd elektryczny 5-letni – wadium 1.000,0 zł.

     Dla każdej oferowanej branży należy podać stawkę roboczogodziny brutto z podaniem jej składników, w  przypadku  przeglądów  gazowych  i elektrycznych należy  podać  stawkę na 1-mieszkanie.
    Oferta ponadto powinna zawierać: aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia, licencje na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedstawioną branżą, oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, referencje oraz wykaz wykonanych z ostatnich dwóch lat robót, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.
    Każdy wykonawca składa oświadczenie, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje.

    Wadium  należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek”,
bank  PKO BP o/W-ch 62 1020 5095 0000 5202 0007 1399, tak ażeby w dniu otwarcia ofert wpłata była na koncie spółdzielni, gdyż będzie to warunkiem przyjęcia oferty do dalszego rozpatrzenia.

    Termin i miejsce składania ofert – do 21.03.2022 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” przy ul. Moniuszki 66I w Wałbrzychu.
Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie  Spółdzielni bez udziału oferentów dnia  22.03.2022 r.
Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone po pisemnym zawiadomieniu oferenta o wynikach przetargu.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie postępowania przetargowego gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności.

Wszelkie  informacje w sprawie jw. można uzyskać w SM „Skarbek” pod nr  tel. 746662279, 746662263.


Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści