Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SKARBEK.

O udzielenie zamówienia na usługi wyżej wymienione mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się uprawnieniami do prowadzenia działalności gospodarczej w w/w zakresie.

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia.

3. Zdolności technicznej  lub zawodowej.

– Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj.w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej dwóch zamówień obejmujących zakres usług, będących przedmiotem przetargu przy jednoczesnym zastrzeżeniu , że każde z zamówień świadczone było dla jednego odbiorcy, przez okres co najmniej jednego roku.

– W zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji usługi.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw w KRS albo z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  • zaświadczenia  o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego.
  • zaświadczenia o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • dowód zapłaty wadium.